Regulamin

DEFINICJE

Sprzedawca - GASTROPROFIT Bartłomiej Trenda z siedzibą przy ul. Wincentego Danka 8/LU7, 31-229 Kraków, wpisany do CEIDG (organ rejestrowy - Minister Gospodarki), NIP: 6772247258, REGON: 120620824, telefon: (12) 307 11 81, email: biuro@meble-gastro.pl.

Sklep internetowy - sklep internetowy MEBLE-GASTRO.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.meble-gastro.pl.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.

Konsument - osoba w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

 

§1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówień w ramach prowadzonej przez niego sprzedaży wysyłkowej towarów przez sieć Internet określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin).

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by opisy towarów dostępnych w Sklepie internetowym były szczegółowe i możliwie najlepiej charakteryzowały dany przedmiot. Wymiary towarów są podawane według parametrów: [szerokość x głębokość x wysokość]. W przypadku towarów tworzonych na indywidualne zamówienie (w szczególności mebli ze stali nierdzewnej), zdjęcia mają charakter wzoru i mogą przedstawiać towary lub produkty o innych wymiarach. W razie wątpliwości Klient jest proszony każdorazowo o kontakt z biurem obsługi Sklepu internetowego.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

§2

FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny towaru podane w Sklepie internetowym są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;

b. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep internetowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego;

c. płatność ratalna, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

3. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 

§3

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

1. Klient przed złożeniem zamówienia każdorazowo zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.meble-gastro.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Zamówienia składane przez Klientów są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

5. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są przez koszyk zamówień Sklepu internetowego, drogą e-mailową lub przez formularz kontaktowy, pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0;

b. włączona obsługa Java Script, włączona obsługa plików Cookies;

c. aktywny adres e-mail.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

7. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów Sklepem internetowym.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia i wypełnieniu formularza zamówienia, otrzyma on potwierdzenie wysłane drogą e-mailową  lub poprzez sms. Klient jest każdorazowo informowany o zmianie statusu złożonego zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail lub nr telefonu.

9. Klient może anulować zamówienie drogą e-mailową. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta lub którego przedmiotem są meble ze stali nierdzewnej.  

10. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia Sklep internetowy anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez zmianę statusu zamówienia wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail.

11. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji, Klient jest o tym fakcie informowany. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania zamówienia oraz czas dostarczenia przez firmę kurierską lub przewozową.

12. Klient proszony jest podczas odbioru o sprawdzenie stanu przesyłki zawierającej zamówiony towar. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient informuje Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

§4

USŁUGI DODATKOWE

1. Dla mebli ze stali nierdzewnej  Sklep oferuje usługę EXPRESS, polegającą na wykonaniu zlecenia w terminie  4 dni roboczych (maksymalnie 2 wyroby), z zastrzeżeniem zdarzeń  będących następstwem siły wyższej i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych do Sprzedawcy, pod warunkiem spełnienia przez Klienta łącznie następujących przesłanek:

a.  złożenia zamówienia towaru objętego usługą EXPRESS do godziny 15:00 danego dnia roboczego,

b. dokonania zapłaty za zamówiony towar (przedpłata  w wysokości 100%) albo wpłaty zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości zamówionego towaru  (70% ceny za towar płatne  przez Klienta w takim przypadku przy odbiorze towaru za pobraniem) do godziny 15:00, w dniu roboczym w którym zostało złożone  zamówienie wskazane w lit. a.

2. Termin wykonania zamówienia oferowanego w ramach usługi EXPRESS składanego po godzinie 15:00 w danym dniu roboczym ulega wydłużeniu o 1 dzień roboczy. W takim przypadku bieg terminu dla usługi EXPRESS rozpoczyna się od kolejnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

3. Sprzedawca nie odpowiada na niedotrzymanie terminu, o którym mowa pkt. 1, w przypadku, gdy wyłączną przyczyną opóźnienia jest działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Sprzedawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie usługi EXPRESS, a których Sprzedawca  nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. W przypadku zaistnienia okoliczności wywołanej siłą wyższą utrudniającej realizację usługi EXPRESS Sprzedawca zwróci Klientowi wniesioną opłatę, o której mowa w pkt. 1 lit. b, w terminie  3 dni roboczych od daty jej zaistnienia. W sytuacji działania siły wyższej, gdy wykonanie usługi EXPRESS okaże się niemożliwe w terminie do 21 dni roboczych, Sprzedawca zwróci również Klientowi dokonane przez niego opłaty, o których mowa w pkt. 1 lit. b, w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty powzięcia przez Sprzedawcę informacji o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie usługi EXPRESS. 


§5

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera (gwaranta). Podstawą do wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji jest numer dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon) wystawionego przez Sprzedawcę. Towary oferowane w ramach prowadzonej przez Sklep internetowy sprzedaży wysyłkowej są objęte 12-miesięcznym okresem ochrony gwarancyjnej (24-miesięczny okres ochrony gwarancyjnej dla mebli z grupy POL-2XX).

2. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub importera) oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klient korzystający z uprawnień gwarancyjnych jest zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą w celu ustalenia właściwego dla danej gwarancji serwisu oraz jego adresu. W przypadku reklamacji towaru z tytułu gwarancji Klient na swój koszt i ryzyko dostarcza towar na adres właściwego serwisu wskazanego przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku Klienta, będącego Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje w terminie 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

4. Reklamację z tytułu rękojmi Klient może złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@meble-gastro.pl lub w formie pisemnej na adres: GASTROPROFIT Bartłomiej Trenda, ul. Wincentego Danka 8/LU7, 31-229 Kraków.

5. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

7. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać usunięcia wady towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Klient będący Konsumentem i wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą, powinien odesłać towar na  własny koszt i ryzyko na adres wskazany przez Sprzedawcę. Do odsyłanego towaru Klient będący Konsumentem powinien dołączyć dowód zakupu. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę zwraca on koszt wysyłki poniesiony przez Klienta, o którym mowa powyżej, zgodnie najtańszą opcją wysyłki danego towaru według cennika Poczty Polskiej z dnia wysyłki towaru. Zwrot jest dokonywany na rachunek bankowy Konsumenta.

9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni, od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność za towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy, dostępne tutaj: link

Protokół odstąpienia od umowy, dostępny tutaj: link

2. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a. gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. gdy Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwrot należności za towar i kosztu dostarczenia przedmiotu do Konsumenta zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru.  Jeżeli  Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla danego towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

6. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument, chyba że zostało to uzgodnione inaczej ze Sprzedawcą.

7. Nieodebrania przez Konsumenta dostarczonego towaru  jest traktowane jako odstąpienie od umowy pod warunkiem, że następuje w terminie o którym mowa w pkt. 1.  W związku z powyższym Konsument ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy oraz jest zobowiązany do dokonania względem Sprzedawcy kompensaty zgodnie z art. 498 § 1 Kodeksu Cywilnego, jednakże do wartości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

8. Z zastrzeżeniem §5 pkt. 5 oraz pkt. 6, zwrot pełnowartościowego towaru przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, jest możliwy wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Sprzedawcy i  na warunkach indywidualnie przez niego określonych, w terminie 3 dni od daty wysłania towaru. W takim przypadku Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do pokrycia opłaty logistycznej w wysokości 15% ceny katalogowej netto zwracanego towaru z dnia sprzedaży oraz do dostarczenia towaru, o którym mowa powyżej, na własny koszt i ryzyko do magazynu wskazanego przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy za towar, pomniejszony o opłatę logistyczną i koszt dostawy towaru odbywa się na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

§7

DANE OSOBOWE

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta (imię, nazwisko/ nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres mailowy) jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym.

4. Klienci Sklepu internetowego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§8

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW - FAKTURA ELEKTRONICZNA

1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r. poz. 1485 ze zm.), podpis Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient niebędący Konsumentem otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Klient składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy firmy, nr NIP itp.) dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, domniemywać się będzie, iż zakup jest dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na dane Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.

2. Klient niebędący Konsumentem akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt. 8.

3. Za moment otrzymania faktury w formie elektronicznej przez Klienta niebędącego Konsumentem uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez kontakt z biurem obsługi Sklepu internetowego

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Konsumenta będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument w celu pozasądowego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z Platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.08.2017 roku do odwołania.

Meble-Gastro.pl - meble nierdzewne na wymiar

Meble-Gastro.pl to sklep internetowy firmy GASTROPROFIT, producenta mebli nierdzewnych na wymiar. W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór mebli technologicznych niezbędnych w prowadzeniu działalności gastronomicznej. Nasze wyroby wykonujemy z atestowanej stali nierdzewnej, dzięki czemu spełniają one wszelkie wymogi stawiane przez Sanepid i inne instytucje nadzorujące. W ofercie sklepu internetowego znajdą Państwo meble nierdzewne w najpopularniejszych rozmiarach. Na zamówienie wykonujemy na dowolny wymiar stoły nierdzewne, baseny gastronomiczne, okapy do restauracji i barów, wózki gastronomiczne spawane, regały magazynowe i ociekowe, a także urządzenia grzewcze ze stali nierdzewnej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nasi pracownicy pomogą Państwu dobrać odpowiednie parametry mebli gastronomicznych. Współpracujemy z wykwalifikowaną kardą konstruktorów i monterów, dzięki czemu korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję, że zamówione meble nierdzewne na wymiar, będą nie tylko solidne i wytrzymałe, ale także praktyczne i wygodne w codziennej eksploatacji. Zapraszamy również do naszego biura sprzedaży mebli nierdzewnych w Krakowie przy ulicy Wincentego Danka 8/LU7. Na miejscu będziemy mieli możliwość pomocy w doborze produktów odpowiednich dla Państwa działalności, a także przygotujemy indywidualną ofertę.

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie